Search Boats for Sale
Advertisement

Havenlodge Castalia Houseboat

$211,975 Listed price: €157,500

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Havenlodge
Model Castalia Houseboat
Year 2022
Condition New
Price €157,500
Type Power
Class House
Length 13.7 m
Fuel Type Gas
Hull Material Steel
Location Nieuwbouw, Netherlands
Tax Status Tax Not Paid
Beam 4.5 m
Max Draft 0.5 m
Keel Type Other
Inside Equipment
  • Bow thruster
  • Refrigerator
Cabins 2
Hull Shape Other

Description

Prachtige grote houseboat, uitermate geschikt voor permanente bewoning of luxe recreatie eigen gebruik of verhuur.

De Havenlogde Castalia is de grotere versie van de Havenlodge Melite.  Dit formaat van de Castalia is uitermate geschikt om te laten ontwerpen als een houseboat voor permanente bewoning maar ook een heerlijke ruime luxe houseboat voor recreatie voor eigen gebruik of  luxe verhuur. De maatvoering past nog makkelijk in de grotere havenboxen 5 bij 15 meter.
De boot wordt gebouwd volgens het huidige bouwbesluit woningen. Op verzoek kan de boot langer en breder gebouwd worden. Special Design. De eerste twee foto's en de laatste foto's zijn van een special design. Varend en geheel zelfvoorzienend met 20 zonnepanelen en elektrische motoren en spudpalen. 

De prijs genoemd op onze site is voor de standaard uitvoering. De indeling kunt zelf bepalen uitgaande van de maatvoeringen van deze boot. (13,7 bij 4,5) Eventueel met uitbouw voor bescherming van de motor.
Leefruimte binnen is 9,6 bij  4 meter.
Op de foto's ziet u ook een voorbeeld van Castalia met gekozen opties voor dakterras met rechte trap, varend met beschermde motor, grijze kleurstelling en details van hout.
Maar alle kleuren en materialen zijn mogelijk en ook een trap met middenplateau is mogelijk.

De Havenlodge is CE-D goedgekeurd als vaartuig. Duurzaam gebouwd op volledig onderhoudsvrije kunstof PE drijvers en een gegalviniseerd stalen frame met stootrand. Sterke composiet vlonderdelen op het voor en achterdek (en zijrand). Volledig geisoleerde bodem, vloer en wanden. De geisoleerde onderhoudsarme muren zijn bekleed met kunstof gevelbekleding maar u kunt als optie ook kiezen voor ander materiaal.
Zij kan kan op verzoek als vrijwel geheel zelfvoorzienende houseboat gebouwd worden. (Met zonnenpanelen ).Zoals hier eerder beschreven.

Voor uitgebreide informatie over prijzen en opties neem contact op met Frans van der Houwen, frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl of Terry Bos +31 (0) 641470689 of terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl 
 Algemeen
Rompvorm: Kunststof PE drijvers
Besturing: Als optie. Keuze buiten of binnen
Overig:

Volledig onderhoudsvrije trimaran Polyetheen Drijvers.

Buitenboordmotor 15 PK - 4 takt
Boegschroef rechtvoor 1 exemplaar
Brandstoftank 25 liter
Besturing en motorbediening op console binnen of buiten
Camerasysteem 4 stuks 
Navigatieverlichting
Vaste drinkwater aansluiting, Drinkwater tank inclusief pomp, vuldop en meter. (Tankinhoud 400 liter als optie te kiezen.)
Vuilwatertank met afzuigmogelijkheid op dek (400 liter als optie te kiezen).
Vloerafwerking met laminaat
Binnenwanden voorzien van glasvezel
Volledig elektra installatie, water en verlichting
RVS reling
2 brandblussers
Koolmonooxidemeter
Vaste walaansluiting
Kunstof Stootranden
Luxe badkamer met douche, wc, wastafel, spiegel en fohn
Rookmelder
Kunstof kozijnen met HR++ beglazing van gelaagd getint glas
Binnen sfeerverlichting LED
Hut voor 2 persoons stapelbed/losse bedden
Luxe hut voor 2 persoons boxspring
Luxe keuken, 2 pits fornuis, koelkast, wasbak, afzuigkap, boiler
Dakbekleding
Volledig geisoleerde bodem/vloer en wanden
Gegalvaniseerd stalen frame met stootrand
Geisoleerde onderhoudsarme muren met kunstof gevelbekleding
Alles volgens bouwbesluit.
kleuren nader te bepalen

2 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

 


Accommodatie
Verblijfsruimtes: Woonruimte met mooie keuken en grote badkamer. 2 slaapkamers, 1 voor 2p boxspring en 1 voor stapelbed of twee losse bedden..
Hutten: 2
Overig:

De boot is geheel naar wens in te delen. Alles in overleg met de bouwer en eventueel met de architect. 
Oneindig veel opties te kiezen inclusief verschillende mooie inrichtingpakketten. 
In een persoonlijk gesprek kunnen alle mogelijkheden met u uitgewerkt worden.


Motor, electra, water
Aantal identieke motoren: X
Overig:

15 Pk is standaard. Alle motoren te kiezen als optie.

Boegschroef aanwezig in standaarduitvoering


Veiligheid
Overig:

Rookmelder
Koolmonooxidemelder
Brandblusser
 


Veiligheid

  • ESP: 157500

Specificaties

  • Besturing: Stuurwiel
  • Doorvaarhoogte: 2.77
  • Werfgebouwd

Omschrijving Engels

Beautiful large houseboat, perfect for permanent residence or luxury recreation own use or rental.

The Havenlodge Castalia is the larger version of the Havenlodge Melite. This size of the Castalia is ideally suited to be designed as a houseboat for permanent living but also a lovely spacious luxury houseboat for recreation for personal use or luxury rental. The size still fits easily in the larger harbor boxes 5 by 15 meters.
The boat is built according to the current building code houses. On request, the boat can be built longer and wider. Special Design. The first two photos and the last photos are of a special design
. Sailing and completely self-sufficient with 20 solar panels and electric motors and spud poles.

The price mentioned on our site is for the standard version. The layout can be determined by yourself based on the dimensions of this boat (13.7 by 4.5), possibly with an extension to protect the engine.
Living space inside is 9.6 by 4 meters.
In the pictures you can also see an example of Castalia with chosen options for roof terrace with straight stairs, sailing with protected engine, gray color scheme and details of wood.
But all colors and materials are possible and a staircase with center platform is also possible.

The Havenlodge is CE-D approved as a vessel, sustainably built on completely maintenance free plastic PE floats and a galvanized steel frame with bumper. Strong composite deck components on front and rear deck (and side edge). Fully insulated bottom, floor and walls. The insulated low maintenance walls are covered with plastic cladding but you can choose other material as an option.
She can be built as an almost entirely self-sufficient houseboat on request. (With solar panels ).As described here earlier.

For detailed information on prices and options contact Frans van der Houwen, frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl or Terry Bos +31 (0) 641470689 or terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl
 General
Hull shape: Plastic PE floats
Steering system: As an option. Choice outdoor or indoor
Other:

Fully maintenance free trimaran Polyethene Floats.

Outboard 15 HP - 4 stroke
Bow thruster front 1
Fuel tank 25 liter
Steering and engine control on console inside or outside
Camera system 4 pcs
Navigation lights
Fixed drinking water connection, Drinking water tank including pump, filler cap and gauge. (Tank capacity 400 liters as an option to choose).
Holding tank with suction on deck (400 liters optional).
Floor finish with laminate
Interior walls with fiberglass
Complete electrical installation, water and lighting
Stainless steel railing
2 fire extinguishers
Carbon monoxide meter
Fixed shore connection
Plastic fenders
Luxury bathroom with shower, toilet, sink, mirror and hairdryer
Smoke detector
Plastic window frames with HR++ laminated tinted glass
Inside atmospheric lighting LED
Cabin for 2 persons bunk bed/ single beds
Luxury cabin for 2 persons boxspring
Luxury kitchen, 2 burner stove, refrigerator, sink, extractor, boiler
Roof cover
Completely insulated floor and walls
Galvanized steel frame with protective edge
Insulated low-maintenance walls with plastic cladding
Everything according to building regulations.
colors to be determined2

YEARS FULL GUARANTEE
 

 


Accommodation
Saloons: Living area with nice kitchen and large bathroom. 2 bedrooms, 1 for 2p box spring and 1 for bunk beds or two single beds....
Cabins: 2
Other:

The boat can be completely arranged according to your wishes. Everything in consultation with the builder and possibly the architect.
Infinite options to choose from including several beautiful interior packages.
In a personal conversation with you all the possibilities can be worked out.


Engine, electrics, water
Number of identical engines: 1
Other:

15 HP is standard. All engines to choose as options.

Bow thruster available in standard version


Safety
Other:

Smoke Detector
Carbon Monoxide Detector
Fire Extinguisher


 


Motor

  • Vermogen: 15pk
  • Aantalmotoren: 1

Omschrijving Duits

Schönes großes Hausboot, ideal für ständigen Wohnsitz oder Luxus-Erholung eigenen Gebrauch oder Vermietung.

Die Havenlodge Castalia ist die größere Version der Havenlodge Melite. Diese Größe der Castalia ist ideal geeignet, um als Hausboot für ständiges Wohnen , sondern auch eine schöne geräumige Luxus-Hausboot für die Erholung für den persönlichen Gebrauch oder Luxus-Vermietung konzipiert werden. Die Größe passt immer noch problemlos in die größeren Hafenboxen von 5 mal 15 Metern.
Das Boot wird nach der aktuellen Wohnungsbauverordnung gebaut. Auf Wunsch kann das Boot auch länger und breiter gebaut werden. Besonderes Design. Die ersten beiden Fotos und das letzte sind von einem besonderen Design. Segeln und völlige Autarkie mit 20 Sonnenkollektoren, Elektromotoren und Spudstangen.

Der auf unserer Website genannte Preis gilt für die Standardversion. Sie können den Grundriss anhand der Abmessungen dieses Bootes (13,7 x 4,5) selbst bestimmen, eventuell mit einer Verlängerung zum Schutz des Motors.
Die Wohnfläche im Inneren beträgt 9,6 mal 4 Meter.
Die Fotos zeigen auch ein Beispiel von Castalia mit den gewählten Optionen Dachterrasse mit gerader Treppe, Segel mit geschütztem Motor, graue Farbgebung und Holzdetails.
Aber alle Farben und Materialien sind möglich und auch eine Treppe mit Mittelpodest ist möglich.

Die Havenlodge ist als Wasserfahrzeug CE-D zugelassen, nachhaltig gebaut auf völlig wartungsfreien PE-Kunststoffschwimmern und einem verzinkten Stahlrahmen mit Stoßstange. Starke Komposit-Deckkomponenten an Vorder- und Hinterdeck (und Seitenkante). Vollständig isolierter Boden, Boden und Wände. Die isolierten, wartungsarmen Wände sind mit einer Kunststoffverkleidung versehen, Sie können aber auch ein anderes Material wählen.
Auf Wunsch kann sie als fast völlig autarkes Hausboot gebaut werden. (Mit Sonnenkollektoren), wie hier bereits beschrieben.

Ausführliche Informationen über Preise und Optionen erhalten Sie bei Frans van der Houwen, frans@scheepsmakelaardijgoliath.nl oder Terry Bos +31 (0) 641470689 oder terry@scheepsmakelaardijgoliath.nl
 Allgemein
Rumpfform: Kunststoff PE Schwimmer
Steueranlage: Als Option. Wahlweise für draußen oder drinnen
Sonstiges:

Völlig wartungsfreier Trimaran Polyethene Schwimmer.

Außenborder 15 PS - 4-Takt
Bugstrahlruder vorne 1
Kraftstofftank 25 Liter
Lenkung und Motorsteuerung auf der Konsole innen oder außen
Kamerasystem 4 Stück
Navigationslichter
Fester Trinkwasseranschluss, Trinkwassertank mit Pumpe, Einfülldeckel und Manometer. (Tankinhalt 400 Liter optional).
Fäkalientank mit Absaugung an Deck (400 Liter optional).
Bodenbelag mit Laminat
Innenwände mit Fiberglas
Komplette Elektroinstallation, Wasser und Beleuchtung
Geländer aus rostfreiem Stahl
2 Feuerlöscher
Kohlenmonoxid-Messgerät
Fester Landanschluss
Kunststoff-Kotflügel
Luxuriöses Badezimmer mit Dusche, Toilette, Waschbecken, Spiegel und Haartrockner
Rauchmelder
Kunststofffensterrahmen mit getöntem HR++-Verbundglas
Stimmungsvolle Innenbeleuchtung LED
Kabine für 2 Personen Etagenbett/ Einzelbetten
Luxuskabine für 2 Personen Boxspring
Luxus-Küche, 2-Flammen-Herd, Kühlschrank, Spüle, Dunstabzug, Boiler
Dachabdeckung
Vollständig isolierte Böden und Wände
Verzinkter Stahlrahmen mit Schutzkante
Isolierte, wartungsarme Wände mit Kunststoffverkleidung
Alles gemäß den Bauvorschriften.
Noch zu bestimmende Farben2

JAHRE VOLLSTÄNDIGE GARANTIE
 

 


Innenausstattung
Aufenthaltsräume: Wohnzimmer mit schöner Küche und großem Bad. 2 Schlafzimmer, 1 für 2p Boxspring und 1 für Etagenbetten oder Einzelbetten.
Kabinen: 2
Sonstiges:

Das Boot kann ganz nach Ihren Wünschen eingerichtet werden. Alles in Absprache mit dem Bauherrn und eventuell dem Architekten.
Sie haben die Wahl zwischen unzähligen Optionen, darunter verschiedene attraktive Einrichtungspakete.
Alle Möglichkeiten können in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen ausgearbeitet werden.


Motor, Elektrik, Wasser
Anzahl der Motoren: 1
Sonstiges:

15 PS sind Standard. Alle Motoren optional.

Bugstrahlruder in Standardausführung erhältlich


Sicherheit
Sonstiges:

Rauchmelder
Kohlenmonoxid-Detektor
Feuerlöscher


 


Interieur

  • Aantalslaapplaatsen: 4
  • aantaltoiletten

Show More…

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

Scheepsmakelaardij Goliath

Hendrik Bulthuisweg 2
Sneek
Netherlands
+31 (0)515 560410

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X